приложимите условия за ползване и защита на лични данни

1. Приемане на условията:

Чрез достъпа и използването на „Aigeneratorssporn.com“ (наричан „уебсайтът“), вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от тези Правила и условия за ползване (наричани „Условията“). Ако не сте съгласни с тези Условия, моля, не използвайте уебсайта.

2. Съдържание на уебсайта:

“Aigeneratorssporn.com” е платформа, която предоставя прегледи и информация за различни уебсайтове за възрастни. Ние не поддържаме сайтове, изброени на нашата платформа, и не носим отговорност за съдържанието, хоствано на тези сайтове на трети страни. Ние се стремим да образоваме и информираме потребителите чрез прозрения, оценки и информация за тези други сайтове.

3. Отговорности на потребителя:

Вие носите отговорност за отговорното и етично използване на информацията, предоставена на „Уебсайта“. Това включва спазване на вашите местни закони и разпоредби, спазване на условията за обслужване за съдържание за възрастни и зачитане на поверителността на другите. Етичното поведение и отговорното използване на онлайн ресурси са от съществено значение за поддържането на уважителна и безопасна онлайн среда.

4. Спазване на законите:

Потребителите на уебсайта носят отговорност за спазването на всички приложими местни, национални и международни закони и разпоредби относно използването на нашия уебсайт и неговото съдържание. Това включва закони, свързани със съдържание за възрастни, поведение и споделяне на съдържание. Ние не носим отговорност за неспазване от страна на потребител на съответните закони. Използването на уебсайта означава вашето съгласие да се придържате към приложимите закони и разпоредби.  

5. Възраст и съгласие на потребителя:

Трябва да сте пълнолетни, когато осъществявате достъп до нецензурно съдържание на уебсайта. 

6. Авторско право и DMCA:

Да предположим, че сте собственик на авторски права или негов агент и смятате, че всяко съдържание на „Aigeneratorssporn.com“ нарушава вашите авторски права. В такъв случай можете да подадете уведомление съгласно Закона за авторското право в цифровото хилядолетие („DMCA“). Моля, направете справка с нашите DMCA известия и правила за авторско право за подробна информация относно докладването на нарушаване на авторски права.

7. Точност на съдържанието и промени:

“Aigeneratorssporn.com” се стреми да предоставя точна и актуална информация на нашия уебсайт. Поради естеството на сайтовете, които преглеждаме, някои данни може да се наложи да бъдат актуализирани.  

8. Отказ от отговорност за одобрение:

Отзивите и споменаванията на уебсайтове на “Aigeneratorssporn.com” се предоставят само за информационни и развлекателни цели. Ние не одобряваме съдържанието, действията или политиките на проверяваните уебсайтове. Изразените гледни точки се основават на нашите сътрудници и не се считат за одобрение. 

Наличието на преглед на уебсайт на “Aigeneratorssporn.com” не трябва да се тълкува погрешно като гаранция за качеството, законността, безопасността или съответствието на уебсайта с конкретни стандарти. Ние не претендираме, че подкрепяме или удостоверяваме точността, законността или автентичността на съдържанието, услугите или практиките на уебсайтовете, представени в нашите прегледи.
Насърчаваме потребителите да вземат информирани решения относно развлеченията за възрастни за точност и уместност.

Този „Отказ от одобрение“ има за цел да поддържа прозрачност и да гарантира, че потребителите разбират естеството и целта на нашите прегледи. Това подчертава факта, че ние не одобряваме цялото съдържание, действия или политики на уебсайтовете, които преглеждаме. Потребителите трябва да използват информацията, предоставена на „Aigeneratorssporn.com“, за да бъдат информирани, преди да започнат своето проучване и да стигнат до каквито и да било заключения.

9. Неподкрепяне на незаконно съдържание:

“Aigeneratorssporn.com” изрично отхвърля всякакво одобрение или подкрепа за незаконно съдържание, включително, но не само, ch*ld порнография, съдържание без съгласие или всякакви материали, които нарушават националните и международни закони и разпоредби. На потребителите е строго забранено достъпът, споделянето или популяризирането на такова незаконно съдържание на прегледаните уебсайтове, изброени на уебсайта.

Ние се ангажираме да спазваме съответните закони и разпоредби и да сътрудничим изцяло на правоприлагащите органи, ако възникне съмнение за незаконна дейност. Потребителите, участващи в или популяризиращи незаконно съдържание на прегледаните уебсайтове, ще бъдат докладвани на съответните власти. Ние не одобряваме използването на уебсайта за помощ при каквато и да е незаконна дейност. 

10. Етична и социална отговорност:

В „Aigeneratorssporn.com“ ние поддържаме най-високите стандарти за етика и социална отговорност на индустрията за развлечения за възрастни. Достойнството, съгласието и правата на хората трябва да се зачитат. Ние не одобряваме съдържание без съгласие или неетично съдържание. Нашите рецензии имат за цел само да информират или забавляват потребителите и не са отражение на вярванията на уебсайта.

Ние насърчаваме отговорното използване на съдържание за възрастни и подкрепяме инициативи, които насърчават безопасността, съгласието и законността в индустрията. Ние вярваме в положителния отговор на секса и развлеченията за възрастни с практики, които са етични, уважителни и законни. Потребителите на “Aigeneratorssporn.com” се насърчават да се ангажират със съдържанието отговорно. Ако видите незаконно съдържание на прегледаните уебсайтове, моля, информирайте ни, за да можем да предприемем действия. 

11. Обратна връзка и разрешаване на спорове:

В „Aigeneratorssporn.com“ ценим обратната връзка и притесненията на нашите потребители и насърчаваме откритата комуникация. Искаме да осигурим безопасна и уважителна среда за всички наши потребители. Вашите прозрения ни помагат да подобрим качеството на нашата платформа и прегледи, като същевременно поддържаме уважителна среда. За да гарантираме, че всички проблеми се решават ефективно, ние сме установили следните процедури за обратна връзка и разрешаване на спорове:

  • Обратна връзка: Оценяваме вашия принос, ако срещнете неточности или проблеми или имате конструктивна обратна връзка относно нашите рецензии. Предоставете обратна връзка чрез бутона „докладване на преглед“ на страницата за преглед на всеки уебсайт, представен на нашата платформа. Вашата обратна връзка гарантира, че с удоволствие предоставяме точна информация за всички потребители.
  • Разрешаване на спорове: В случай на спорове, произтичащи от съдържанието на „Aigeneratorssporn.com“, ние предпочитаме мирни решения и сме отворени за диалог, посредничество и други несъдебни методи за разрешаване на спорове. Ангажираме се да отговорим на всички основателни опасения бързо и справедливо.

12. Връзки и реклами на трети страни:

„Aigeneratorssporn.com“ може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, които не са собственост или се контролират от нас. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове и не поемаме отговорност за практиките на тези уебсайтове на трети страни. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние няма да носим отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уебсайтове. Съветваме ви да прочетете условията и правилата за поверителност на тези уебсайтове на трети страни, за да сте сигурни, че се ангажирате със съдържанието законно.

13. Разкриване на реклама и спонсорство:

„Aigeneratorssporn.com“ може да включва реклами и спонсорства. Сайтът получава компенсация за някои от тези реклами и спонсорства. Полагаме всички усилия да идентифицираме и отделяме рекламното от редакционното съдържание. Нашето съдържание може да включва препратки или връзки към продукти или услуги от нашите спонсори или рекламодатели. Ние обаче поддържаме редакционна независимост и нашите рекламодатели или спонсори не влияят върху нашите рецензии, мнения и оценки. Такива взаимоотношения не предполагат одобрение на продукти или услуги.

14. Наличност и прекъсвания:

Въпреки че ще бъдат положени усилия за поддържане на наличността на уебсайта, потребителите трябва да знаят, че могат да възникнат случайни прекъсвания. 

15. Обезщетение:

Използвайки “Aigeneratorssporn.com,” потребителите се съгласяват да обезщетят и предпазят уебсайта, неговите оператори и сътрудниците от всякакви искове, отговорности, загуби или щети, произтичащи от тяхното използване или злоупотреба с платформата. Това включва, но не се ограничава до спорове, правни претенции или всякакви предполагаеми нарушения на нашите Общи условия или приложимите закони.

Насърчаваме всички потребители да се придържат към съответните закони и разпоредби. Използването на уебсайта от ваша страна означава, че сте запознати с тази клауза за обезщетение. Всички действия, предприети в платформата, се извършват в границите на закона и в съответствие с нашите Условия за ползване. Тази разпоредба за обезщетение помага да се поддържа уважителна и безопасна онлайн среда за всички потребители.

16. Ограничение на отговорността:

При никакви обстоятелства “Aigeneratorssporn.com” не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени или последващи щети, произтичащи от използването или разчитането на информация, съдържаща се на уебсайта.

17. Отказ от гаранция:

“Aigeneratorssporn.com” се предоставя на принципа “както е” и “както е наличен” без каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за продаваемост, годност за определена цел или не -нарушение. Ние изрично се отказваме от всякакви гаранции в най-пълната степен, разрешена от закона.

Ние не твърдим, че уебсайтът или което и да е хоствано съдържание ще бъде без грешки, че дефектите ще бъдат коригирани или че сървърите не съдържат вируси или други вредни компоненти. Ние също така не даваме гаранции по отношение на точността, надеждността, пълнотата или навременността на съдържанието, услугите, софтуера, текста, графиките и връзките, предоставени на или чрез използването на „Aigeneratorssporn.com“.

Никакъв съвет или информация, устна или писмена, получена от вас от “Aigeneratorssporn.com” или чрез или от услугата, не създава никаква гаранция, която не е изрично посочена в правилата и условията.

Използването на уебсайта е единствено на ваш собствен риск. Препоръчваме на потребителите да провеждат своето проучване и да бъдат внимателни, когато използват уебсайта и се ангажират със съдържание. 

18. Промяна на съдържанието:

По наше усмотрение ние си запазваме правото да променяме, спираме или преустановяваме която и да е част от „Aigeneratorssporn.com“ по всяко време без предизвестие. Това включва промени в съдържанието, наличността или функционалността на уебсайта. Ние не носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, спиране или прекратяване на услугата.

19. Отказ от отговорност за печатни грешки:

Въпреки че „Aigeneratorssporn.com“ се стреми да предоставя точна и актуална информация, тъй като имаме връзки към уебсайтове на трети страни, понякога ще има неточности в нашето съдържание, като цени, оферти и описания на прегледаните уебсайтове . Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията по всяко време без предварително известие. Ние не поемаме отговорност за неточности, грешки или пропуски на нашия уебсайт.

20. Език и превод:

“Aigeneratorssporn.com” може да предлага съдържание на множество езици за удобство на нашите потребители. Тези преводи обаче са услуга и не можем да гарантираме тяхната точност или пълнота. Английската версия на нашия уебсайт и неговите Правила и условия е окончателната версия и ще има предимство пред всякакви несъответствия или разлики в преведеното съдържание. На потребителите се препоръчва да се обърнат към английската версия за най-точната и актуална информация.

21. Промени в Общите условия:

Ние си запазваме правото да променяме тези Правила и условия по всяко време. Актуализираните версии на Условията ще бъдат публикувани на уебсайта. Ако продължите да използвате уебсайта след публикуване на промени, това означава, че приемате тези промени.

22. Приложим закон:

Тези Условия се уреждат и тълкуват от законите на Италия и всички спорове, свързани с тези Условия, ще бъдат предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата на Италия.

23. Дата на преразглеждане:

Тези Правила и условия са последно преразгледани на 22/01/2023. Можем да актуализираме тези Условия по всяко време и да насърчаваме потребителите да ги преглеждат редовно. Тази дата отразява последната версия на нашите Правила и условия. Като продължават да използват “Aigeneratorssporn.com” след направени ревизии, потребителите се съгласяват да бъдат обвързани с актуализираните Условия.

Информация за контакти:

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно настоящите Правила и условия,
Моля, свържете се с нас на gabrielthewebmaster@gmail.com